Search form

Luka 17:34

34Na sana niniu. Pi amire ema eto masi da amira awinuarato na zo pumuro zo duamunona.