Search form

Luka 17:37

37Ago senu nukare ge awa niniro ego sewa awa, “Ema tua, nena awa nana ena kei awamunoi?” Ago sewa Yesu meni ge bezero ego senua awa, “Bua awawi ni oa meni ibosi giro kokounitinowera awa.”