Search form

Luka 17:4

4Noko nu pasina nimore be 7 ago waiko da amire wamunoya, ata nu noko tera ewesemuro nimore samunoya, ‘Na duba kapetenitinona.’ Ago tuai be 7 wai saineba ni pasina nuso duamunosa awa.” Ago senua awa.