Search form

Luka 17:6

6Ago sewa Tua meni ego senua awa, “Tuma diai nisokare awa ni me kiaka zo ine eriro bamu wamia, awa nikare ni bamu omire ego ine samewa awa, ‘Ni ena sokero baro ewa soe ena dopero erase.’ Ago sawa ge nisokare dimamia awa.