Search form

Luka 17:7

Bua maira susu.

7Agoro nisokare nana mai sou zo ma bua inomata bulimakao dia inoma tuwe noko ewesemuro mu nate nai dia nuso meni ego samunoita, ‘Ni eya mu arumuro nena nase.’