Search form

Luka 17:8

8Tepo awa. Nu numore ego samunoya awa, ‘Ni nena nai naso sia wero mo kapawai awero amire nena nai naso dumuro puro mu. Na nena nana denai amire ni ama nena nase.’