Search form

Luka 18

Bama zo meni zas nu soremaise senua amira ge bezai.

1Yesu meni nukare isa saira berea tepo be giti isa toise nuarise sero ge bezai ego ine senua awa, 2“Ema zas zo nata zora itisonua ami Anutu ata erama awa azu kaka wamu noisonua. 3Nata amira bama kuma zo noisonua ami zas nana eyaya kei awero ego toisonua awa, ‘Iwo naso meni na waya wamu inowia, are ni na soremu.’ 4Ago sasai zas meni ge nuso kaka ninamu inoe doro ego kotumunua awa, ‘Na Anutu ata erama awa azu oko inowena, 5ata bama kuma ewa nu bua bamu namore potitinowia. Inoma eyaya naso nana nuai na berea wamia, na nu kotora ena gera soremane.’” 6Tua meni ge bezai awa sero ego senua awa, “Nikare zas waya amira ge awa niniro susu ego giwo. 7Anutura sianai dubu nu pi waiko zawa toise nowera nukare awa Anutu meni kotora ena gera soremamunoita? Ota nu nukare eya gera soremamunoita? 8Iyo. Na me tona awa. Nu nukare eya gera soremamunoya. Ata na Emara Mai meni noko zebura ewesemuro muro ema tuma diaire eni isa toise nuara tamamunonita?” Ago senua awa.

Farisayo zo ata takis pumai ema zo amira ge bezai.

9Ema eni nukare nutopekare gasara ema saramai wasai otao mamai enire gasara waya inoisonua numorekare Yesu meni ge bezai ego senua awa, 10“Ema eto nuto isa samu seroto witi Anutura ibu bamura niwato awa. Zo awa Farisayo, ata zo awa takis pumai ema awa. 11Farisayo awa dopero itise moka nuso meni isa ego senua awa, ‘O Anutu, na ema eni ine oko aewa. Ago inoise giro na nimore kokopai tona. Nukare awa bewana wai ema ata taniwaya wai ema ata atai sisai ema awa. Ata na nukare ine oko aewa. Noko, na takis pumai ema ego ine oko aewa. 12Na pura sero be eto ago nena sienitinowena. Ata nena dapikarago pupinowena awa gatero dubu dawena wana eto wawi zo nimore potitinowena awa.’ 13Isa ago senua awa, ata takis pumai ema awa asike dopero iri utura nai azu wenua. Nu pasina nuso ginu bamu wenu me nitinoise isa ego senua awa, ‘O Anutu, na pasina ema. Ni na awa diyo.’” Yesu meni uge awa diro ego senua awa, 14“Na nimorekare sane. Takis pumai ema awa Anutu meni nu ema saramai asenu nu ewesemuro so nusora bamunua. Ata ema zo awa tepo awa. Nera kota, zo nu tama puro witamunoya, awa Anutu meni nu puro osamunoya. Ata zo nu osero nuamunoya, awa Anutu meni zazo nuso de ike namunoya.” Ago senua awa.

Yesu meni mai pei-mamai gawa wenua.

15Emare bamere nukare Yesu meni mai pei-mamai gawa waise sero puro nuso nana bamuwa. Ata bua mai nuso meni giwa waya wenu nukare senewa. 16Ata Yesu meni mai pei-mamai nuso nana marise sero ego senua awa, “Nikare mai pei-mamai dou naso nana mare. Ebata nusokare oko gazawe. Ago ine ami Anutura nata amira gegenai. 17Na ge me memeka nimorekare tona ewa. Zo nu tuma diai mai pei-mamaira ine tepo ami Anutura nana nate bayai ine tepo.” Ago senua awa.

Ema giti kopi waure amira ge.

18Giti kopi zo meni Yesu atata wero ego senua awa, “O gipai ema ewanana, na nogo wero nuai me ewanana tamamunoni?” 19Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Ni na ewanana asinoise ewananara susu gosinosita? Anutu imata ewanana. 20Ni Anutura lo ge gosinowesa. ‘Emata bama bewana oko wase; Ni erama oko dasa betare; Ni bewana oko wase; Ni ema zo gera potamu opi oko sase; Ni miato mamera ge dimuyo.’ Lo ge ago itia.” 21Ago senu giti kopi meni ego senua awa, “Na seka nasore ge awa dapikarago dipi-tupewena.” 22Ago senu Yesu meni niniro ego senua awa, “Ni bua zo dosa itewia, awa weyo. Ni baro nena niso dapikarago potasa ema meni zuma gaero pumara wau moni niso awa ema bogamasare kanowasa pumare. Ago wasa wau niso utura itamunoya. Ago wero amire muro na ama ganase.” 23Ago senu ema giti kopi ami ge awa nininu duba nuso mou-mau wenua. Nera kota, nu wau bamure. 24Ago wenu Yesu meni giro ego senua awa, “Erama wau witaire ami Anutura nata amira bayaira bua bamubake wamunora. 25Wo kamel meni boma sora toyai, awa nena mou awa. Ata ema wau witaire meni Anutura natara bayai, awa nena mou-mau awa.” 26Ago senu erama ge awa niniro ego sewa awa, “Are agai meni utura baro nuai me ewanana awa tamai te inoi?” 27Ago sewa Yesu meni ego senua awa, “Nena erama meni wai ine tepo awa Anutu meni wai te inoya.” 28Ago senu Petoro meni ego senua awa, “Sana giyo. Nakare natare neu-nau nasokare dapikarago doro ni ama ganinoise nowenakare.” 29Ago senu Yesu meni numorekare ego senua awa, “Na me memeka nimorekare tona. Zo nu Anutu imata Tua wero nuaise sero nata nusota bama nusota namisini numisini nusota mama mia nusota mai awiso nuso awa duamunoya, awa 30amira Anutu meni zeme zebura ena ina nuso bamubake potamunoya. Noko ama numore nuai me ewanana potamunoya.” Ago senua awa.

Yesu nu betero eramunoya amira ge noko senu be etorobara wenua.

31Yesu meni bua mai 12 sero puro gita baro numorekare ego senua awa, “Sana niniu. Zeme nakai Yerusalem wititinonakai awa. Are ge gita porofete meni Emara Maire gaewa awa me wamunoya. 32Awa erama meni na poti ema Yudako nana wanera namunora. Ago wara na isipitinoise namore waya wise pora pisise awamunora. 33Ago wero nukare na wamu meni pena-pana dero amire dara betamunona. Betana waiko be etorobara tepo wai amire noko eramunona.” 34Ago senua, ata bua mai meni ge awa niniwa gera susu kaka kei awamu wenua. Nukare ge amira susu kau wero itazaita wewa.

Yesu meni ema giti guma wai zo kora wenua.

35Yeriko nate ena ema giti guma wai zo meni ebata demabera arumuro ema bama moni emo begomo toise itinua. Ago inoise itinu Yesu meni nata amira zorage kei awenua. 36Kei awenu ema ami ema bama witai tupiwa amira awi niniro ema eni atata wero senua awa, “Nukare nogo inori?” 37Ago senu nukare numore ego sewa awa, “Yesu Nasaretera ema ami tupia.” 38Ago sewa giro nu zawa gatero ego senua awa, “Yesu ni Dawidira sibuna, ni na emo zo amuyo.” 39Ago senu ema gita aita inoiwa ami nu seninoise nu ge duaise sewa. Ata nu noko zawa bamu gatero senua awa, “O Dawidira sibuna, ni na emo zo amuyo.” 40Ago senu Yesu meni niniro ebete dopero numorekare ego senua awa, “Puro naso nana muwo.” Ago senu puro mu zora niwa Yesu meni atata wero senua awa, 41“Na ne nimore wanise tosi?” Ago senu nu senua awa, “Tua, na sasa giti moka naso panaise tona.” 42Ago senu Yesu meni numore ego senua awa, “Giti moka niso panaise. Tuma diai nisora ni ewanana wetesa.” 43Ago tuaise giti moka nuso panenu nu so noko ginua. Ago wenu ema bama meni tani awa giro Anutu bowi wewa.