Search form

Luka 18:10

10“Ema eto nuto isa samu seroto witi Anutura ibu bamura niwato awa. Zo awa Farisayo, ata zo awa takis pumai ema awa.