Search form

Luka 18:12

12Na pura sero be eto ago nena sienitinowena. Ata nena dapikarago pupinowena awa gatero dubu dawena wana eto wawi zo nimore potitinowena awa.’