Search form

Luka 18:18

Ema giti kopi waure amira ge.

18Giti kopi zo meni Yesu atata wero ego senua awa, “O gipai ema ewanana, na nogo wero nuai me ewanana tamamunoni?”