Search form

Luka 18:2

2“Ema zas zo nata zora itisonua ami Anutu ata erama awa azu kaka wamu noisonua.