Search form

Luka 18:22

22Ago senu Yesu meni niniro ego senua awa, “Ni bua zo dosa itewia, awa weyo. Ni baro nena niso dapikarago potasa ema meni zuma gaero pumara wau moni niso awa ema bogamasare kanowasa pumare. Ago wasa wau niso utura itamunoya. Ago wero amire muro na ama ganase.”