Search form

Luka 18:24

24Ago wenu Yesu meni giro ego senua awa, “Erama wau witaire ami Anutura nata amira bayaira bua bamubake wamunora.