Search form

Luka 18:28

28Ago senu Petoro meni ego senua awa, “Sana giyo. Nakare natare neu-nau nasokare dapikarago doro ni ama ganinoise nowenakare.”