Search form

Luka 18:31

Yesu nu betero eramunoya amira ge noko senu be etorobara wenua.

31Yesu meni bua mai 12 sero puro gita baro numorekare ego senua awa, “Sana niniu. Zeme nakai Yerusalem wititinonakai awa. Are ge gita porofete meni Emara Maire gaewa awa me wamunoya.