Search form

Luka 18:33

33Ago wero nukare na wamu meni pena-pana dero amire dara betamunona. Betana waiko be etorobara tepo wai amire noko eramunona.”