Search form

Luka 18:35

Yesu meni ema giti guma wai zo kora wenua.

35Yeriko nate ena ema giti guma wai zo meni ebata demabera arumuro ema bama moni emo begomo toise itinua. Ago inoise itinu Yesu meni nata amira zorage kei awenua.