Search form

Luka 18:37

37Ago senu nukare numore ego sewa awa, “Yesu Nasaretera ema ami tupia.”