Search form

Luka 18:38

38Ago sewa giro nu zawa gatero ego senua awa, “Yesu ni Dawidira sibuna, ni na emo zo amuyo.”