Search form

Luka 18:4

4Ago sasai zas meni ge nuso kaka ninamu inoe doro ego kotumunua awa, ‘Na Anutu ata erama awa azu oko inowena,