Search form

Luka 18:40

40Ago senu Yesu meni niniro ebete dopero numorekare ego senua awa, “Puro naso nana muwo.” Ago senu puro mu zora niwa Yesu meni atata wero senua awa,