Search form

Luka 18:6

6Tua meni ge bezai awa sero ego senua awa, “Nikare zas waya amira ge awa niniro susu ego giwo.