Search form

Luka 18:7

7Anutura sianai dubu nu pi waiko zawa toise nowera nukare awa Anutu meni kotora ena gera soremamunoita? Ota nu nukare eya gera soremamunoita?