Search form

Luka 19

Zakiora uge.

1Yesu meni Yeriko nate toiro busero semuro bayamu wenua. 2Are nata amira ema zo noisonua zazo nuso Zakio. Nu ema takis pupinoisowa amira dia zo. Are nu moni witaire awa. 3Are nu Yesura benau giro baitamu kotumunua. Nu ema apunu, are ema bama witai itiwa ami nu gazewa nu Yesu gaira te kaka wamu wenua. 4Are nu sumuro gita baro Yesu ego tupiai gamunona asero witi ni zora ninua. 5Ago itinu Yesu agewa amira muro iri ike niro numore ego senua awa, “Zakio, ni eya osero mu. Zeme na so nisora witiro itima awamunona.” 6Ago senu nu eya osero muro yawa sara inoise Yesu puro bamu so nusora ninua. 7Are erama witai ami giwa waya wenu Yesure zuzu toise ego sewa awa, “Nu baro pasina ema zora so amira awaira susawia, atonua!” 8Are Zakio nu dopero Tuare ego senua awa, “Tua, sana niniyo. Zeme ara tamai na neu-nau naso puro dubu eto dero zo puro ema bogamasare potamunona. Ota gita ge opi sero ema zora nena daimata bewana pupisenita, awa na ina nuso zoeto-zoeto potamunona.” 9Ago senu Yesu meni numore ego senua awa, “Zeme Anutu meni noko tera ema bama so emira awa pumia. Ema ewa dai nu Abrahamra sibuna. 10Na Emara Mai meni ema tara awai ago ine awa kau wero tamuro korawamu muna.” Ago senua awa.

Bua mai wana eto ami moni pumuwa amira ge bezai.

11Ago senu niniwa amire susumuro ge bezai zo senua. Nera kota, nu kei Yerusalem nitinoinu nukare ego kotumuwa awa, “Zeme Anutu imata Tua wero nuamunoya.” 12Ago kotupitinoiwa giro nu uge zo diamu ego senua awa, “Ema bamu zo nu zebu zo zora-zarako amira bayai ema tuara putou numore potara ewesemuro mamu senua. 13Ago wamu sero bua mai nuso wana eto zawa senu muwa numorekare moni kanowero 200 kina 200 kina potinu pumuwa ego senua awa, ‘Nikare omata emi bua wawa zamai puro nuawa nama ewesemuro mane.’ 14Ago sero doro susaunu zebu nusora erama meni numore berea wenu giro oziga potiwa puro nu ama ganero bamuwa awa. Baro kei awero ego sewa awa, “Ema ami ema tua nasokare wai azu tonakare.” 15Ago sewa ata saineba nukare ema tuara putou numore potiwa pumunua awa. Putou potiwa pumuro ewesemuro muro zebu nusora kei awero bua mai wana eto gita omata potinua nukare awa zawa sarise senu zawa sewa muwa awa. Muwa nu nukare omata bua wewa nazo kei awenu awa gamu senua. 16Are bua mai zo meni nuso nana kei awero ego senua awa, ‘Ema tua, 200 kina namore potisesa ami bua wetena 2,000 kina kei awisia.’ 17Ago senu ema tua meni numore ego senua awa, ‘Ni bua mai ewanana. Ni nena pei-kaka awa ewanana dia wisesa, are ni zeme nata wana eto ago ine dia wasise potamunona.’ 18Ago senu bua mai zo meni muro ego senua awa, ‘Ema tua, 200 kina namore potisesa ami bua wetena 1,000 kina kei awisia.’ 19Ago senu ema tua meni numore ego senua awa, ‘Na ni nata wana da awa dia wasise potamunona.’ 20Are bua mai zo meni muro ego senua awa, ‘Ema tua, 200 kina niso itia ewa. Na gita mo be zora potiro sipunina itewia ewa. 21Awa nera kota, na susu niso gosinowena. Ni nena emo duba-duba inoise zewai-zawai inowesa. Nena mai zo meni potawi itewia awa nine pupinowesa; nena mai zo meni urinowia awa nine pupinowesa; are na ni azu inowena.’ 22Ago senu ema tua meni bua mai amire ego senua awa, ‘Ni bua mai waya me waya awa. Ge nika nisora na ni gera potitinona. Ni susu naso gosinowesa asinosa. Na nena emo duba-duba inoise zewai-zawai inowena. Ago wero nena erama eni meni potawera itewia awa nane pupinowena. Ago wero nena erama eni meni urinowera awa nane pupinowena, ago tosa awa ni? 23Agoro ni nogoro moni naso gita kaka poti benkira namu wisesi? Ago wamesa sia, awa na ewesemuro agewa nusore dai pumamena.’ 24Ago sero nu ema eni zorage dopero itiwa amire ego senua awa, ‘Nikare 200 kina nuso awa soero pumuro potiwo ema 2,000 kina tapisia ami pumae.’ 25Ago senu nukare ego sewa awa, ‘Tua, numa awa 2,000 kina itia!’ 26Ago sewa ata nu senua awa, ‘Na nimorekare sane. Zo nu nena numore potai awa puro noise ami bua wai giro na eni susumuro numore potamunona. Ata zo nu nena numore potai awa puro noise ami bua kaka wamu wai giro na nena pei-kaka nuso nana itia awa soero pumamunona. Ago wana nu tepo nuamunoya. 27Ota iwo naso meni awa nukare na ema tua nusokare wai azu sisera, nukare awa puro mu naso nana giti mokara ena dawa betare.’”

Yesu nu ema tua meni wago wero Yerusalem toinua.

28Yesu nu ge awa sero tepo wero Yerusalem witamu gita aita wero bamunua. 29Nu dirumu zazo Oliwa awa witiro nata eto zazo nusoto Betfasito Betanire amira zorage kei awero bua mai nuso etore ego sero potinu gita bamuwato awa, 30“Nito nata omira baro toiro bamuwoto. Baro wo donki seka bazai zo mui wetera itia awa gamunowato. Gita mai zo meni tame kaka arumamu awa. Nu awa mui besero puro muuto. 31Ota besinuawato ema zo meni nito atata wero ‘Nito nogoro donki awa mui besinowita,’ ago sai giro nito ge nuso ina ego sewoto, ‘Tuara bua emira itia.’” 32Yesu meni ago sero nuto potinu bamuwato awa. Are nuto baroto nena senua awa te dago tamuwato awa. 33Nuto donki seka amira asi besinoiwato wora mamana meni numoreto ego sewa awa, “Nito nogoro donki seka amira asi besinowito?” 34Ago sewa nuto ego sewato awa, “Tuara bua emira itia.” 35Are nuto donki seka awa puro mu Yesu nana niwato awa. Ago wero nukare tama woi nena nusokare poti donki tame niro amire Yesu ziro soga wewa witi wo tame ninua. 36Nu donki tame arumuro susaunu ema bama meni nukare tama woi nena nusokare ami ebete sawa di gita niwa. 37Nu dirumu Oliwa osero baro Yerusalem zorage kei awinoinu bua mai dubu nuso bamu ami yawa sara wewa. Nukare tani putoure wasai gosinoisowa awa kotupitinoise arero Anutura zazo de ike nitinoise ego sewa awa, 38“Ema tua nasokai Tuara bera tupia nu awa bowi wanekai. Utura tini kapai tepo wetia. Nakai Anutura zazo de ike nanekai!” 39Ago sewa Farisayo eni ema bama bamu amira nana soe itiwa ami Yesure ego sewa awa, “Gipai ema, ema dubu niso meni ni ema tua asinora awa se duare.” 40Ago sewa nu ina ego senua awa, “Na nimorekare sane. Nukare ge duamunora, awa omata meni ‘ema tua’ asinoise aramunora.” Ago senua awa.

Yesu meni Yerusalem emo di senua.

41Are Yesu nu mu Yerusalem zorage niro nata bamu awa giro nata emo di senua. 42Di sero ego senua awa, “Nikare dai be zeme emire begara ebata gamewa sia, awa te wamia. Ata zeme begara ebata bezinoya. Are nikare oko gamunowa. 43Iwo meni nata nisokare zimuro itise aiwa pupinoise uze ape gita niro ami beri waise wamunora. Ago wero nikare poti soe nara nikare bayaira ebata kau wamunowa. 44Nukare nata nisokare dara zasai toiro nikare dero tepo-tapo wamunora. Nukare omata zo zora nana tame itamunoya, awa oko awa-diamunora. Tani awa nisokare nana kei awamunoya, nera kota, Anutu meni nikare kora wamu musia amira be awa nikare kaka gamu inowewa.” Ago senua awa.

Yesu meni ema Anutura ibu bamura ena nena ina-pota

inoiwa giro tunenua.

45Yesu meni Anutura ibu bamura toiro ema moni paira bua ibu mokara ena inoiwa giro tunenua. 46Nu numorekare ego senu awa, “Ge gayai zo ego itia ewa,

Ibu naso awa isa saira ibu itaise. Ata ninekare wetewa ibu awa bewana wai emara bezai masi nusokare ine inoya.” Ago senua awa.

47Are waiko be sero nu ibu mokara ena ema bama gipinoisonua. Are pris babezinoma ata lo ge gipai ema ata dia eni dabe nukare nu dara betaise amira ebata tamamu wewa. 48Ata ema bama zere dago ami ge nuso ninaira zewai-zawai inoiwa giro nukare ebata zo oko tamuwa.