Search form

Luka 19:11

Bua mai wana eto ami moni pumuwa amira ge bezai.

11Ago senu niniwa amire susumuro ge bezai zo senua. Nera kota, nu kei Yerusalem nitinoinu nukare ego kotumuwa awa, “Zeme Anutu imata Tua wero nuamunoya.”