Search form

Luka 19:12

12Ago kotupitinoiwa giro nu uge zo diamu ego senua awa, “Ema bamu zo nu zebu zo zora-zarako amira bayai ema tuara putou numore potara ewesemuro mamu senua.