Search form

Luka 19:14

14Ago sero doro susaunu zebu nusora erama meni numore berea wenu giro oziga potiwa puro nu ama ganero bamuwa awa. Baro kei awero ego sewa awa, “Ema ami ema tua nasokare wai azu tonakare.”