Search form

Luka 19:20

20Are bua mai zo meni muro ego senua awa, ‘Ema tua, 200 kina niso itia ewa. Na gita mo be zora potiro sipunina itewia ewa.