Search form

Luka 19:22

22Ago senu ema tua meni bua mai amire ego senua awa, ‘Ni bua mai waya me waya awa. Ge nika nisora na ni gera potitinona. Ni susu naso gosinowesa asinosa. Na nena emo duba-duba inoise zewai-zawai inowena. Ago wero nena erama eni meni potawera itewia awa nane pupinowena. Ago wero nena erama eni meni urinowera awa nane pupinowena, ago tosa awa ni?