Search form

Luka 19:24

24Ago sero nu ema eni zorage dopero itiwa amire ego senua awa, ‘Nikare 200 kina nuso awa soero pumuro potiwo ema 2,000 kina tapisia ami pumae.’