Search form

Luka 19:26

26Ago sewa ata nu senua awa, ‘Na nimorekare sane. Zo nu nena numore potai awa puro noise ami bua wai giro na eni susumuro numore potamunona. Ata zo nu nena numore potai awa puro noise ami bua kaka wamu wai giro na nena pei-kaka nuso nana itia awa soero pumamunona. Ago wana nu tepo nuamunoya.