Search form

Luka 19:27

27Ota iwo naso meni awa nukare na ema tua nusokare wai azu sisera, nukare awa puro mu naso nana giti mokara ena dawa betare.’”