Search form

Luka 19:28

Yesu nu ema tua meni wago wero Yerusalem toinua.

28Yesu nu ge awa sero tepo wero Yerusalem witamu gita aita wero bamunua.