Search form

Luka 19:29

29Nu dirumu zazo Oliwa awa witiro nata eto zazo nusoto Betfasito Betanire amira zorage kei awero bua mai nuso etore ego sero potinu gita bamuwato awa,