Search form

Luka 19:3

3Are nu Yesura benau giro baitamu kotumunua. Nu ema apunu, are ema bama witai itiwa ami nu gazewa nu Yesu gaira te kaka wamu wenua.