Search form

Luka 19:30

30“Nito nata omira baro toiro bamuwoto. Baro wo donki seka bazai zo mui wetera itia awa gamunowato. Gita mai zo meni tame kaka arumamu awa. Nu awa mui besero puro muuto.