Search form

Luka 19:31

31Ota besinuawato ema zo meni nito atata wero ‘Nito nogoro donki awa mui besinowita,’ ago sai giro nito ge nuso ina ego sewoto, ‘Tuara bua emira itia.’”