Search form

Luka 19:32

32Yesu meni ago sero nuto potinu bamuwato awa. Are nuto baroto nena senua awa te dago tamuwato awa.