Search form

Luka 19:35

35Are nuto donki seka awa puro mu Yesu nana niwato awa. Ago wero nukare tama woi nena nusokare poti donki tame niro amire Yesu ziro soga wewa witi wo tame ninua.