Search form

Luka 19:36

36Nu donki tame arumuro susaunu ema bama meni nukare tama woi nena nusokare ami ebete sawa di gita niwa.