Search form

Luka 19:4

4Are nu sumuro gita baro Yesu ego tupiai gamunona asero witi ni zora ninua.