Search form

Luka 19:40

40Ago sewa nu ina ego senua awa, “Na nimorekare sane. Nukare ge duamunora, awa omata meni ‘ema tua’ asinoise aramunora.” Ago senua awa.