Search form

Luka 19:44

44Nukare nata nisokare dara zasai toiro nikare dero tepo-tapo wamunora. Nukare omata zo zora nana tame itamunoya, awa oko awa-diamunora. Tani awa nisokare nana kei awamunoya, nera kota, Anutu meni nikare kora wamu musia amira be awa nikare kaka gamu inowewa.” Ago senua awa.