Search form

Luka 19:45

Yesu meni ema Anutura ibu bamura ena nena ina-pota

inoiwa giro tunenua.

45Yesu meni Anutura ibu bamura toiro ema moni paira bua ibu mokara ena inoiwa giro tunenua.