Search form

Luka 19:6

6Ago senu nu eya osero muro yawa sara inoise Yesu puro bamu so nusora ninua.