Search form

Luka 19:7

7Are erama witai ami giwa waya wenu Yesure zuzu toise ego sewa awa, “Nu baro pasina ema zora so amira awaira susawia, atonua!”