Search form

Luka 19:8

8Are Zakio nu dopero Tuare ego senua awa, “Tua, sana niniyo. Zeme ara tamai na neu-nau naso puro dubu eto dero zo puro ema bogamasare potamunona. Ota gita ge opi sero ema zora nena daimata bewana pupisenita, awa na ina nuso zoeto-zoeto potamunona.”