Search form

Luka 19:9

9Ago senu Yesu meni numore ego senua awa, “Zeme Anutu meni noko tera ema bama so emira awa pumia. Ema ewa dai nu Abrahamra sibuna.