Search form

Luka 2:1

Maria meni Yesu pumunua.

1Zekarayara ara meni mai Yohane pumunua be amire Romara ema tua Sisa Ogastas nu lo zo potiro nukare ema bamera zazo te dago gayarise senua awa.