Search form

Luka 2:10

10Ata angelo meni numorekare ego senua awa, “Nikare azu oko wawe. Sana niniu. Na Oziga Ewanana puro nisokare nana tupena. Oziga awa emare bamere dapikarago niniro yawa sara bamubake wamunora.